POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

REFORK SE

IČ: 080 39 763

se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2241

(„Společnost“)

tímto svolává

valnou hromadu Společnosti

(„Valná hromada“)

která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, v zasedací místnosti v 2. patře, dne 08.11.2023 od 10:00 hod.

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti. 

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

 • Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti,
 • Schválení auditované účetní závěrky Společnosti roku 2022,
 • Změna stanov Společnosti,
 • Projednání postupu ve věci paní Ivy Červenkové a společnosti SHARP solution s.r.o.,
 • Schválení výsledku finančního „health checku“ Společnosti, 
 • Projednání Závěrečné zprávy DR o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti,
 • Udělení souhlasu s převodem 54% akcií společnosti PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 na Společnosti, a to na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 314787,
 • Závěr. 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) a stanov Společnosti.

K bodu (ii) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2022

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o účetnictví“) povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Společnost zároveň podléhá povinnosti auditu účetní závěrky dle ust. § 20. odst. 1 Zákona o účetnictví.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje auditovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2022 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“ 

K bodu (iii) Změna stanov Společnosti

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Společnost má právní zájem na změně úplného znění stanov Společnosti:

Společnost navrhuje změnu úplného znění Stanov:

„Základní ustanovení

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní REFORK SE („Společnost“).

1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha.

Strana pátá

2. Právní forma Společnosti

Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2

a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001

o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna

2004 („Nařízení Rady“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se

doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců („Směrnice Rady“),

dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění

pozdějších změn a doplňků („Zákon o SE“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.,

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění

pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“), a zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“).

3. Internetová stránka

Společnost vede internetové stránky https://refork.com/, kde jsou uveřejňovány pozvánky na

valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, respektive údaje stanovené zákonem.

4. Předmět podnikání (činnosti) Společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to

v následujících oborech činnosti:

– Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,

– Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,

– Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,

– Výroba plastových a pryžových výrobků,

– Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,

– Výroba zdravotnických prostředků,

– Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,

– Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),

– Zprostředkování obchodu a služeb,

– Velkoobchod a maloobchod,

– Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,

– Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,

hostingové a související činnosti a webové portály,

– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

– Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,

– Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,

– Testování, měření, analýzy a kontroly,

– Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

– Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling,

– Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,

– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

– Poskytování technických služeb,

– Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,

– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené,

b. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až

3 živnostenského zákona“ je člen představenstva oprávněn určit rozsah živnosti volné výběrem

kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti činí 120.000,– EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), tj. dle

článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.072.000,– Kč (slovy: tři miliony sedmdesát dva tisíc

korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,60 Kč/1,– EUR (slovy: dvacet pět korun

českých šedesát haléřů za jedno euro) ke dni dvacátému osmému únoru roku dva tisíce

devatenáct (28. únoru 2019), („Přepočítací koeficient“).

6. Akcie

6.1. Společnost vydala 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě

1.200,– EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 30.720,– Kč (slovy: třicet tisíc sedm set dvacet

koruny české) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na

jméno.

6.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.200,– EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 30.720,–

Kč (slovy: třicet tisíc sedm set dvacet koruny české) dle Přepočítacího koeficientu, je spojen

jeden hlas.

6.3. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100 (slovy: jedno sto) hlasů.

7. Vydávání akcií

7.1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním

předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele.

7.2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné

podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti

jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.

7.3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny,

a to na základě písemného oznámení doručeného Společnosti. Společnost v takovém případě

zajistí nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení

vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se Společnost s akcionářem

nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři

v sídle Společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

8. Změny základního kapitálu, finanční asistence, rozdělování zisku a příplatky mimo základní

kapitál

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí

příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích.

8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu

smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.

8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve

druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem

o obchodních korporacích.

8.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti.

8.6. Akcionář může se souhlasem představenstva Společnosti poskytnout dobrovolný příplatek

mimo základní kapitál. Tento příplatek může být akcionářem poskytnut i jako nepeněžitý.

Ustanovení § 143 ZOK se v případě poskytnutí nepeněžitého příplatku použije obdobně.

Orgány společnosti

9. Systém vnitřní struktury Společnosti

9.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém dualistický.

9.2. Orgány Společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

9.3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost

v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti

valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla

Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou

povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem.

Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Valná hromada

10. Postavení a působnost valné hromady

10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost

činit rozhodnutí:

– ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,

– ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se

provádí Směrnice Rady,

Strana osmá

– pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky

nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.

10.2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:

a. rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8

Nařízení Rady,

c. rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost

podílet na založení jiné evropské společnosti,

d. rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle

článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li Společnost dávat podnět k založení takové

jiné holdingové evropské společnosti,

e. rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu

pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních

skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona

o SE a těchto stanov představenstvo),

f. rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídící se

právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku

66 Nařízení rady,

g. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem dle

článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady

10.3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:

a. rozhodování o změně stanov Společnosti,

b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení

základního kapitálu,

h. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce

na splacení emisního kursu,

i. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

j. volba a odvolání členů představenstva a náhradníků členů představenstva s tím, že pokud

je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci

nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,

k. volba a odvolání členů dozorčí rady a náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je

voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci

nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,

l. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

m. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

n. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti

k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů

z obchodování na evropském regulovaném trhu,

o. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,

p. jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora

a jiných plnění podle § 61 ZOK,

q. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

r. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu

podnikání nebo činnosti Společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo

jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

s. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

t. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li

v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi

představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,

u. další rozhodnutí, která Zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo

stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

10.4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje

Zákon o obchodních korporacích nebo stanovy, přičemž valná hromada si vyhrazuje právo volit

a odvolávat členy představenstva namísto dozorčí rady, včetně schvalování smluv o výkonu

funkce člena představenstva, a výše jeho odměny.

11. Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě

11.1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na

valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na

jedné nebo více valných hromadách.

11.2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo

ni.

11.3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být

uděleno slovo, kdykoli o to požádá.

11.4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje

s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to

požádají.

12. Svolávání valné hromady

12.1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.

12.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez

zbytečného odkladu nesvolá a Zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady

vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

12.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta

Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení

z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu

nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu,

a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

12.4. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo

dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou

hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy

Společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí

rady.

12.5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní

pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce Společnosti a současně ji zašle

akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-

mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje

alespoň:

a. obchodní firmu a sídlo Společnosti,

v. místo, datum a hodinu konání valné hromady,

w. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

x. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu

Společnosti,

y. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro

hlasování na valné hromadě,

z. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

aa. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno

korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek

jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

12.6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje

pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované

záležitosti; současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po

jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

12.7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi

navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým

záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo

akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy: pět

procent) základního kapitálu.

12.8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala

nejpozději 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž

lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na

patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud

k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem

jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisejí.

12.9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků

Zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

13. Jednání valné hromady

13.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž

jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti.

13.2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje

svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

13.3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.

13.4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.

13.5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení

záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné

pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jehoakcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.

13.6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené

sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím

určená osoba.

13.7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího

ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel

nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

14. Způsob rozhodování valné hromady

14.1. Valná hromada rozhoduje alespoň 81 % (osmdesátijednaprocentní) většinou hlasů všech

akcionářů Společnosti Usnesení valné hromady bude přijato v případě, že takové usnesení

bude schváleno alespoň 81 % (osmdesáti jedna procenty) hlasů všech akcionářů Společnosti,

ledaže tyto stanovy stanoví jinak.

14.2. V případech stanovených v článku 10.3 (f) a v článku 21.3 valná hromada rozhoduje 50 %

(padesát procent) hlasů všech akcionářů Společnosti.

14.3. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam.

14.4. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických

prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly

Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž

je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím

technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na

rozhodnutí.

15. Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným

Zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného

odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna

se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání

pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené

informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku

12 odstavec 5 písm. d) stanov.

16. Zákaz konkurence akcionářů

16.1. Akcionáři Společnosti se zavazují, že nebudou, a ve smyslu § 1769, věta druhá zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“), se zavazují, že

žádná z Propojených osob, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, nebudou na území celého světa/na území Evropské Unie a USA po dobu, kdy je akcionář akcionářem Společnosti:

přímo ani nepřímo vlastnit, řídit, provozovat, kontrolovat, podnikat, pracovat jako zaměstnanec, spolupracovat, působit jako člen voleného orgánu, účastnit se, poskytovat konzultace nebo zprostředkovatelské služby nebo jinak působit či zabývat se jakoukoli obchodní činností v oblasti konkurující podnikatelské činnosti Společností, tedy zejména činnost související se zpracováním, výrobou, vývojem, distribucí a jinými činnostmi ve vztahu k polymerním materiálům a/nebo kompozitních materiálů s alespoň částečným podílem polymerní složky jako jsou termoplasty a/nebo reaktoplasty („Podnikatelská činnost“). Akcionáři Společnosti si sjednávají, že závazky akcionářů Společnosti dle tohoto článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou sjednány výlučně ve prospěch Společnosti; 

sám ani pro jiné osoby provádět nábory nebo získávat způsobem konkurujícím obchodní

činnosti Společnosti nebo ovlivňovat způsobem poškozujícím obchodní činnosti

Společnosti provozované ke dni, kdy přestane být akcionářem Společnosti, jakékoli

klienty/zákazníky Společnosti, kteří pravidelně se Společností obchodovali po dobu

působení akcionáře ve Společnosti;

sám ani pro jiné osoby provádět nábory nebo získávat způsobem konkurujícím obchodní

činnosti Společnosti nebo ovlivňovat způsobem poškozujícím obchodní činnosti

Společnosti provozované ke dni, kdy přestane být akcionářem Společnosti, jakékoli

zaměstnance Společnosti či jakékoli jiné osoby dlouhodobě spolupracující se Společností

na základě jiného než pracovněprávního poměru, například na základě smlouvy

o spolupráci či na základě smlouvy o poskytování služeb (tzv. OSVČ).

16.2. „Propojenou osobou“ jakékoli osoby znamená ve vztahu k tomuto článku 16 jakýkoli subjekt

touto osobou ovládaný či řízený, tuto osobu ovládající či řídící nebo pod společným ovládáním

či řízením s touto osobou, resp. subjekt propojený s touto osobou nebo subjekt této osobě

blízký ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích (ustanovení § 74 až

79 Zákona o obchodních korporacích) a Občanského zákoníku; propojenými osobami jsou vždy

osoby ovládající a ovládané a osoby náležející do stejného koncernu.

16.3. V případě, že jakýkoli akcionář Společnosti poruší některou z povinností stanovenou v čl. 16

těchto stanov, bude Společnost oprávněna požadovat po příslušném akcionáři vydání

prospěchu z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převedl tomu odpovídající

práva na Společnosti. Dále je Společnost oprávněna žádat náhradu škody, včetně ušlého zisku,

a dále nemajetkovou újmu, a to v plném rozsahu.

Představenstvo

17. Postavení a působnost představenstva

17.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.

17.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat

představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.

17.3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení

řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na

rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.

17.4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu

s právními předpisy a stanovami.

17.5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu

veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

17.6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 Zákona o obchodních korporacích splnit tak,

že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu

jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil.

Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní

kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.

18. Složení, ustanovení a funkční období představenstva

18.1. Představenstvo má 2 (dva) členy.

18.2. Délka funkčního období člena představenstva je 15 (slovy: patnáct) let.

18.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno

představenstvu Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo

osobně předáno na zasedání valné hromady, příp. jedinému akcionáři. Výkon funkce skončí

dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jež ho zvolil, nejpozději však

uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon

funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná

hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné

hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání

valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením

odstoupení z funkce na zasedání valné hromady, pokud valná hromada na žádost

odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

18.4. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se

členem představenstva její právní nástupce.

19. Jednání a rozhodování představenstva

19.1. Zasedání představenstva svolává jakýkoliv předseda představenstva písemnou nebo

elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání.

Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před konáním zasedání

a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí

z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je

povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena

představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez

zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva Společnosti nebo dozorčí

rada.

19.2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby.

19.3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva.

19.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané

předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

19.5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým

rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro

přijetí rozhodnutí.

19.6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.

19.7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas.

V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

19.8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni

členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s

využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Podrobnosti takovéhoto postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím

řádu představenstva.

19.9. Má-li představenstvo jednoho člena, považuje se rozhodnutí člena představenstva

za rozhodnutí představenstva. Rozhodnutí člena představenstva se vyhotovuje v písemné

formě a toto rozhodnutí podepisuje člen představenstva.

20. Povinnosti člena představenstva

20.1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.

20.2. Člen představenstva vykonává funkci osobně.

20.3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence

a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně

závazných právních předpisů. Za konkurenční činnost se považuje pouze činnost související s

výrobou, vývojem, distribucí a jinými činnostmi ve vztahu k biodegradabilním materiálům.

Dozorčí rada

21. Postavení a působnost dozorčí rady

21.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou

hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.

21.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Nikdo není

oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti

představenstva.

21.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti

Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda

se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy

a stanovami.

21.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní

účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření

valné hromadě.

22. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

22.1. Dozorčí rada má minimálně 1 (slovy: jednoho) a maximálně 3 (slovy: tři) členy. Počet členů na

funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení Společnosti má dozorčí rada

Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena.

22.2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou

podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti.

22.3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

22.4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (slovy: šest) let.

22.5. Má-li dozorčí rada více členů, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

22.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro

Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno

písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí

rady, případně jedinému členu dozorčí rady. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení

projednal nebo měl projednat orgán, jež ho zvolil, nejpozději však uplynutím 2 (slovy: dvou)

měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu,

musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může

odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o

odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z

funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě,

pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

22.7. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné

hromady plyne něco jiného.

22.8. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se

členem dozorčí rady její právní nástupce.

23. Jednání a rozhodování dozorčí rady

23.1. Jednání dozorčí rady svolává kterýkoli předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou

pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být

doručena nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady,

které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v

nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez

zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva

anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti

představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li

předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí

rady nebo představenstvo Společnosti.

23.2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.

23.3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady.

23.4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané

předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

23.5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým

rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro

přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

23.6. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.

23.7. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě

rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

23.8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni

členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s

využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Podrobnosti takovéhoto postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím

řádu dozorčí rady.

23.9. Má-li dozorčí rada jednoho člena, považuje se rozhodnutí člena dozorčí rady za rozhodnutí

dozorčí rady. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí

podepisuje člen dozorčí rady.

24. Povinnosti členů dozorčí rady

24.1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.

24.2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.

24.3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která

pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a

rozhodnutí valné hromady.

25. Zapojení zaměstnanců Společnosti

Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady,

Směrnice Rady a Zákona o SE.

Jednání za Společnost

26. Zastupování Společnosti a podepisování za Společnost

26.1. Společnost zastupují vždy 2 (dva) členové představenstva společně, s výjimkou jednání vůči

třetím stranám s hodnotou plnění menší než částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých),

kdy je každý člen představenstva oprávněn jednat samostatně. V případě, že hodnotu nelze

jednoznačně určit, zastupují Společnost 2 členové představenstva společně.

26.2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě Společnosti svůj

podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Zrušení a zánik Společnosti

27. Způsoby zrušení Společnosti

Společnost se zrušuje zejména:

a. dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem jeho

účinnosti,

bb. dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní Společnost,

cc. dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí

den pozdější,

dd. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že

majetek je zcela nepostačující.

28. Zánik Společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Závěrečná ustanovení

29. Zveřejňování

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená Zákonem o obchodních korporacích je

splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov a nahrazuje jej novým úplným zněním stanov ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.“

K bodu (iv) Projednání postupu ve věci paní Ivy Červenkové a společnosti SHARP solution s.r.o.

 „Bylo zjištěno flagrantní pochybení účetní Společnosti, paní Bc. Ivy Červenkové, DiS („Paní Červenková“) a rovněž pochybení externí spol. SHARP solution s.r.o., IČ: 04431774, se sídlem: Krčínova 1170/44, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice („SHARP“) vedoucí účetnictví Společnosti, jmenovitě jde o opakované pozdní zasílání DPH, pozdně podaná daňová přiznání, řádné nedodání výsledků hospodaření. Byl zjištěn absolutní nesoulad účetnictví se skutečným stavem Společnosti. Účetnictví neukazovalo věrný a pravdivý obraz Společnosti a nebylo vedené v souladu se zákonnými předpisy. Byly zjištěny pokusy paní Červenkové, jak obohatit sebe či společnost v jejím vlastnictví na úkor Společnosti. Společnost v současné době podniká nápravné kroky, kdy najala nového finančního ředitele a novou účetní.

Na základě interního jednání orgánů Společnosti, bylo jednání Paní Červenkové vyhodnoceno jako vysoce rizikové a poškozující Společnost a z tohoto důvodu bylo okamžitě jednáno ve směru k ukončení veškeré spolupráce s Paní Červenkovou a spol. SHARP.

Společnost na aktuální situaci reagovala objednáním finančního „health checku“ ze strany renomované spol. Moore Czech Republic s.r.o., IČ: 272 44 784, se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 („Moore“). jenž by měl být vyhotoven v následujících týdnech. Flagrantní nedodržování účetních a finančních předpisů ze strany Paní Červenkové a SHARP vedlo k faktické destrukci účetnictví, která byla příčinou nemožnosti vyhotovení auditní zprávy v řádném termínu.

Účetnictví je nyní v rekonstrukci a náprava je očekávána do konce kalendářního měsíce října roku 2023.

O tomto budou předmětné orgány Společnosti informovat na další valné hromadě Společnosti., která bude svolána na datum 8. listopadu 2023. 

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto projednala a bere na vědomí nápravné kroky vedoucí k rekonstrukci účetnictví a schvaluje postup ve věci Paní Červenkové a SHARP.“

K bodu (v) Schválení výsledku finančního „health checku“ Společnosti 

Společnost na aktuální situaci reagovala objednáním finančního „health checku“ ze strany renomované spol. Moore Czech Republic s.r.o., IČ: 272 44 784, se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 („Moore“). 

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto projednala a bere na vědomí finanční „health check“ Společnosti.“

K bodu (vi) – Projednání Závěrečné zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti

V souladu s ust. § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada valné hromadě k projednání Závěrečnou zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů předkládá představenstvo valné hromadě k projednání Výroční zprávu Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a vzala na vědomí Závěrečnou zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a Výroční zprávu Společnosti.“

K bodu (vii) – schválení převodu 54 ks akcií společnosti PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 ve Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje převod 54 ks kmenových akcií Společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR, s číselným označením 026-045, 056 – 079 a 086 – 095, o celkové jmenovité hodnotě 64.800 EUR („Akcie“), ze strany PE&VC Partners Group SE, IČ: 069 78 096, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Převodce“), na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 („Nabyvatel“), a v tomto ohledu schvaluje uzavření smlouvy o převodu Akcií, uzavřené mezi Převodcem, jako převodcem a Nabyvatelem, jako nabyvatelem, a to konkrétně:

 1. 20 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 026-045, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 24.000 EUR („Zastavené Akcie“), jež byly zastaveny ve prospěch BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 314787, na základě smlouvy o zástavě akcií ze dne 25.1.2022 („Smlouva o zástavě akcií“), jež byla uzavřena původně mezi BICZ Industrial Beta s.r.o., IČ: 083 71 296, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 („BICZ Beta“), jako zástavním věřitelem, a PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096, jako zástavcem, a Společností, jako společností („Zajištění“), zajišťující dluhy PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 vyplývající ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 25.1.2022, uzavřené původně mezi BICZ Beta, jako zapůjčitelem, a PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096, jako vydlužitelem, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva o zápůjčce“), s tím, že pohledávka ze Smlouvy o zápůjčce byla postoupena na Nabyvatele, na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.2.2023 mezi BICZ Beta, jako postupitelem, a BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, jako postupníkem, ve znění případných dodatků („Smlouva o postoupení pohledávek“), s tím, že spolu s pohledávkou přešlo na BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175 rovněž zajištění, neboť s postoupenou pohledávkou přechází na postupníka i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.
 2. 24 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 056 – 079, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 28.800 EUR; a
 3. 10 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 086 – 095, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 12.000 EUR“

Zdůvodnění:

Společnost PE&VC Partners Group SE, IČ: 069 78 096, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, se rozhodla k převodu 54 ks kmenových akcií na jméno ve Společnosti na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8. S ohledem na dosavadní praxi v rámci Společnosti je zde zájem o schválení předmětného převodu valnou hromadou Společnosti.

K bodu (viii) Závěr

Informace pro akcionáře:

Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

V Praze dne 2.10.2023

Josef Žádník, člen představenstva 

REFORK SE

Milan Filo, člen představenstva

REFORK SE

Instant SSL